Ordförandebloggen: Medlemsstrategi: engagemang, medlemskap och våra stadgar

Ordförandebloggen: Medlemsstrategi: engagemang, medlemskap och våra stadgar

Share

Ordförandebloggen: Medlemsstrategi: engagemang, medlemskap och våra stadgar

På våra senaste medlems- respektive årsmöten, samt i styrelsen, på Sportkontoret och i andra möten och forum i föreningen, har frågan om medlemsstrategi och stadgar varit föremål ...

På våra senaste medlems- respektive årsmöten, samt i styrelsen, på Sportkontoret och i andra möten och forum i föreningen, har frågan om medlemsstrategi och stadgar varit föremål för bra och spännande diskussioner. För att uppnå ett ökat engagemang och medlemskap framåt. I denna blogg kan du läsa om några viktiga frågeställningar och reflektioner angående just medlemsstrategi, engagemang, medlemskap och våra stadgar, status och nästa steg i projektet ”Medlemskap & Stadgar”, samt om våra rutiner för årsmöte och medlemsmöte ”i halvtid”. 

Bakgrund, syfte, mål, process, tidsplan, samt status i projektet

Både styrelsen och våra revisorer har konstaterat att det finns ett uppfräschningsbehov av våra stadgar. Det är bakgrunden till att ”Medlemskap & Stadgar” är ett prioriterat projekt i föreningen under året. Projektgruppen (”Stadgegruppen”) är redan igång med sitt arbete, och har nyligen haft ett första arbetsmöte med beslut om process, mål och tidsplan mm. Sportkontoret med Peter Appelquist i spetsen kommer fortlöpande att informera om projektets framskridande, där nästa rapport från Stadgegruppens arbete kommer till sommaren.

Det absoluta målet är att kunna presentera ett förslag till uppdaterade stadgar till föreningens ordinarie årsmöte 2020. Fram till dess kommer Stadgegruppen att arbeta fram ett utkast, med en första remissrunda som kommer att presenteras på medlemsmötet i oktober, för förslag till beslut inför det ordinarie årsmötet 2020. Målet med stadgearbetet är att stadgarnas innehåll ska upplevas som moderna, tidlösa, enkla, tydliga och positiva, samt vara skrivna med ett tydligare fotbollsspråk.

Föreningens nuvarande stadgar går att läsa på hemsidan och genom att klicka här.

Årsmöte och Medlemsmöte ”i halvtid”

Under samlingsnamnet BP 2.0 har föreningen under de senaste åren drivit en förändringsprocess som syftar till att stärka en redan stark position på många områden och att lyfta hela föreningen till nästa nivå. Tydliga strategiska mål har slagits fast, breddverksamheten för ungdomar växer, akademin står stark, flera samhällsstödjande aktiviteter har initierats, ett ökat intresse från partners har noterats och Grimsta har utvecklats till Mötesplats Västerort. På representationsnivå står såväl dam- som herrlag inför en spännande säsong, där vi är en av endast fyra föreningar i Sverige som har både Dam och Herr i elitfotbollen 2019.

På årsmötet varje år, samt i föreningens olika mediekanaler, informeras löpande om föreningens utveckling. I oktober 2017 tog styrelsen initiativ till ett icke-beslutande medlemsmöte även på hösten (”i halvtid”), i syfte att öka transparens och medlemsdemokrati. Det blev ett mycket uppskattat initiativ, och på det ordinarie årsmötet i februari 2018 var det en enhällig uppfattning att ett medlemsmöte på hösten (ett rent informations- och diskussionsmöte) bör upprepas och bli ett årligt återkommande initiativ. Härav avhöll BP medlemsmöte i halvtid även i oktober 2018, dvs för andra året i rad. En gång är ingen gång, två gånger är början på en tradition. Nästa och därmed vårt tredje medlemsmöte ”i halvtid” planeras för oktober 2019. I februari tidigare i år avhölls vårt ordinarie årsmöte som blev välbesökt, och som har legat på tisdag kväll vecka 8 (veckan innan Sportlovet) sedan många år tillbaka. Härav har vi skapat en årlig rutin med (i) ordinarie årsmöte och (ii) medlemsmöte ”i halvtid”.

Medlemsstrategi – för engagemang och medlemskap – våra stadgar

En punkt som funnits på dagordningen på både medlems- och årsmötet är ”Medlemskap & Stadgar”, som avser viktiga frågor som engagemang, medlemskap, stadgar och medlemsstrategi framåt. Utifrån samhällstrender i stort, hur det ser ut i andra stora liknande föreningar, och specifika frågor för just vår förening. Föreningen organiserar ca 4.000 spelare och ca 15.000 personer i den dagliga verksamheten om vi räknar in alla ledare, funktionärer, föräldrar och andra skjutsande anhöriga till barn- och ungdomsverksamheten. Vi kan konstatera att det finns ett starkt engagemang på våra medlems- och årsmöten, samtidigt som de samlade mötesdeltagarna utgör en mycket liten del av den samlade föreningen. Så har det även varit genom åren. Ambitionen med diskussionen som varit uppe på medlems- och årsmötet, har handlat just om att diskutera denna viktiga fråga för att komma fram till fler viktiga frågor, reflektioner och några hypoteser för fortsatt fundering och arbete. Dvs hur ska vår medlemsstrategi se ut för ett än större engagemang och medlemskap framåt? Det har också konstaterats, internt och tillsammans med våra revisorer, att det finns ett generellt uppfräschningsbehov av våra stadgar. 

Några tankar…

 • Våra stadgar behöver revideras (”fräschas upp”), då de är gamla och i flera fall ej ändamålsenliga…
 • …vi behöver också en tydlig medlemsstrategi, åtminstone som ett komplement till den befintliga…
 • …att ändra eller införa nya kategorier av medlemskap är per definition en stadgeändring…
 • …härav hänger frågorna om (i) medlemskap och (ii) stadgar tydligt ihop…
 • …att bara justera stadgarna till åtminstone en lägstanivå, kan göras för beslut på årsmötet 2020…
 • …tillsammans med en ordentlig genomlysning av medlemskap och medlemstrategi som i sig är en omfattande process, kan som ambition med god beredning och förankring också bli klart till årsmötet 2020…
 • …någon form av förändring i medlemskap och/eller kategorier leder samtidigt troligtvis till en stadgeändring…
 • …vi vill helst inte ändra föreningens stadgar två år i rad.

…och en hypotes:

 • Styrelsen lämnade på Medlemsmötet i oktober 2018, och genom Verksamhetsplan 2019 på årsmötet i februari 2019, ett förslag om att styrelsen utser en lämpligt sammansatt projektgrupp för att bereda frågan ”Medlemskap & Stadgar”…
 • …vilket innebär att frågan om ”Medlemskap & Stadgar” är ett prioriterat projekt på temat ”fortsatt arbete” i föreningen 2019, i syfte att ta fram ett förslag för remiss och därefter ett förslag till beslut angående just medlemskap och stadgar inför årsmötet 2020.

Medlemmarnas syn, de som har deltagit på det senaste medlems- respektive årsmötet, har enhälligt ansett att detta är en bra arbetsgång och hypotes.

I appendix kan du läsa om några av de olika frågeställningar som varit uppe för diskussion.

Nästa steg och projektgrupp

Det finns många intressanta och relevanta frågeställningar, i mångt och mycket samma frågeställningar som finns i hela idrotts- och föreningslivet i Sverige. Skillnaden i BP är vår storlek och struktur, och därmed en enorm potential framåt. Det finns ett fantastiskt engagemang redan idag. Det största engagemanget finns dock ofta ute i de enskilda lagen. Frågan är hur vi utökar engagemanget till föreningen i stort, externa intressenter, publikrekrytering mm. Hur ska den framtida medlemsstrategin se ut för engagemang och medlemskap? I tillägg till de medlemskategorier som redan finns. Ett stort och viktigt projekt att utreda under verksamhetsåret 2019. 

Härav har en särskild projektgrupp (”Stadgegruppen”) formerats i frågan utifrån diskussioner och beslut på både medlems- och årsmötet. Vissa frågor kommer att få bäring på föreningens stadgar. Andra frågor handlar förmodligen mer om riktlinjer och regler. Projektgruppen, som redan är igång med sitt arbete, har följande medlemmar:

 • Anna Iwarsson (Styrelsen, Vice ordförande, Ungdomskommittén)
 • Fredrik Dahlin (Styrelsen, Akademi Pojk-kommittén)
 • Claes-Göran Fri (Förtroendevald Föreningsrevisor, BPs Vänner)
 • Putte Salminen (Bromma Support, Ordförande)
 • Peter Appelquist (Sportkontoret, Kommunikationsansvarig, Medlemsansvarig, SLO)

Undertecknad deltar som adjungerad i vissa projektmöten under året.

Har du tankar kring engagemang och medlemskap? Vill du engagera dig i detta viktiga projekt? Kontakta peter.appelquist@brommapojkarna.se.

Projektgruppen kommer att fortlöpande informera om sitt arbete, bl a på medlemsmötet ”i halvtid” i oktober 2019, som samtidigt blir en remissrunda för förslag till beslut angående reviderade stadgar inför föreningens årsmöte 2020.

Fredrik Bergholm

Styrelseordförande

För tidigare ordförandebloggar, klicka här.