Stadgar

För IF Brommapojkarna (nedan kallad BP)
Stiftad den 13 april 1942
Reviderade senast 2011-02-22

”IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING”
DEFINITION

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

MÅL OCH INRIKTNING
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människor lika värde.

ÄNDAMÅL
Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning, främja god kamrat- och idrottsanda samt ge god underhållning åt idrottspublik. För fotbollsverksamheten inom BP skall särskilt gälla den målsättning som bifogas dessa stadgar.
Föreningen skall också verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet nås mellan kvinnor och män samt att ungdomar ingår.
Föreningen har sin hemort i Stockholm.

MEDLEMSKAP
§ 1 Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställs av Årsmötet. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.
Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i Styrelsen stadgas i 9 §:s stadgar.

§ 2 Medlem som vill utträda, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalt föreskriven avgift till föreningen, bestämmer Styrelsen om avgiften skall betalas eller inte. Medlem som inte har betalt årsavgift under två år anses begärt sitt utträde ur föreningen.

§ 3 Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 15 kapitlet i RF:s stadgar.
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

MEDLEM

§ 4 Medlem
• har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,
• skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattas av organ inom föreningen,
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§ 5 Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av Årsmötet. Ständig medlem betalar den engångsavgift som bestäms av Årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§ 6 Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlems- och övriga avgifter till föreningen skall vara betalda före 1 juli innevarande år för att deltaga i föreningens verksamhet.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke.
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

STYRELSEN

§ 7 Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s vederbörande SF:s och dessa stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger Styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen bindande regler iakttas
• verkställa av Årsmötet fattade beslut
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• ansvara för och förvalta föreningens medel
• förbereda Årsmötet

§ 8 Styrelsen består av ordförande och minst 7 dock högst 9 övriga ledamöter.

§ 9 Styrelseledamöter väljs av Årsmötet för en tid som sägs i 18 § bland föreningens röstberättigade medlemmar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.
Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i § 9 andra stycket RF:s stadgar.

§ 10 Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av Styrelsen särskilt utsedd person.

§ 11 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 12 Ordförande är föreningens officielle representant. Ordföranden leder Styrelsen förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordförande in i ordförandes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M M

§ 13 Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

REVISION

§ 14 Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.
Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

MÖTEN

Ordinarie möten

§ 15 Med föreningen hålls dels årsmöte före mars månads utgång dels extra möte när så erfordras.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Skriftlig kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till samtliga medlemmar senast 4 veckor före mötet.

§ 16 Rösträtt tillkommer, förutom hedersordförande och hedersledamot samt ständig medlem, samtliga övriga medlemmar, som senast på mötesdagen fyllt 18 år, och som senast den 31 december närmast föregående kalenderår betalat medlemsavgift. Rösträtt är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt.

§ 17 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§ 18 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3 Fastställande av dagordningen.
4 Val av ordförande samt sekreterare på mötet.
5 Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
7 Revisorernas berättelse över Styrelsen förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8 Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
9 Fastställande av medlemsavgifter.

10 Val av
a) föreningens ordförande, tillika Styrelsen ordförande, för en tid av 1 år:
b) halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år:
c) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande:
11 Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

Fråga av ekonomiskt natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

Extra möte

§ 19 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst 1/5 av föreningens röstberättigade medlemmar. Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen el dyl.
Vid extra möte skall endast de frågor behandlas som föranlett mötet. Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

BESLUT
OMRÖSTNING

§ 20 Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering om sådan begärs). Med undantag för de i 21 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till 3 kapitlet 2 § i RF:s stadgar).
Omröstning sker öppet, dock att personval skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.
Vid omröstning som ej avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

STADGEFRÅGOR M M

§ 21 Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. i sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

§ 22 I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrka avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.
Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

§ 23 Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmar.

BILAGA
Målsättning för fotbollsverksamheten inom IF BROMMAPOJKARNA

IF Brommapojkarna har gemensam målsättning. Detta är viktigt att stryka under så att varje enskild ledare, aktiv och medlem skall vara införstådd med att det är den gemensamma målsättningen man i första hand skall sträva efter att uppnå.

Den gemensamma målsättningen kan enkelt sammanfattas i begreppet FOTBOLLSKVALITET.

Kvalitetsmålet är ytterst att våra representationslag bland seniorerna (dam och herr) skall nå så högt som möjligt i seriesystemet. Alla aktiviteter i föreningen (ekonomi, PR, ungdomsverksamhet m.m.) skall långsiktigt vara inriktade på kvalitetsmålet.

Kvalitetsmålet måste kompletteras med uttalande ambitioner att ständigt utveckla och förstärka föreningskänslan.
Föreningskänslan är en viktig förutsättning för framgångar, såväl för senior- som ungdomslagen. Det är viktigt för självförtroendet hos spelare och ledare att känna samhörighet och gemenskap och att veta att man har föreningens stöd i såväl med- som motgång. Det är speciellt viktigt att föreningskänslan kan brygga över den svåra övergången från ungdomsåren till junior- och senioråldern.

De spelare som då av olika anledningar inte vill eller kan spela i föreningens representationslag skall på andra sätt i möjligaste mån hjälpas så högt det går i seriesystemet.

Breddlagen på ungdomssidan är särskilt betydelsefulla för att skapa och vidmakthålla en känsla för föreningen bland invånarna i Västerort. Föreningen bör därför ha så många breddlag i varje åldersgrupp som resurser i form av ledare, planer m.m. medger. Även andra initiativ är viktiga för att stärka föreningskänslan, såsom faddersystem mellan seniorspelare och ungdomslag, supporterklubb, klubbhus, klubbtidning, föräldraföreningar för ungdomslagen o.s.v..