Att rapportera missförhållanden

Vad BP står och verkar för
Vi är en förening som består av 5000 aktiva medlemmar, varav drygt 700 är ledare fördelat på fler än 250 lag. Det är den bredden som är vår spets och som gör oss till Europas största fotbollsförening. Resultatet blir en verksamhet som går hand i hand med vår främsta målsättning för BP: En förening som alla kan växa och utvecklas i, både på och utanför planen, oavsett ambitionsnivå.

I BP finns kvalitet och ett gediget fotbollskunnande, vilket gett oss en fin tradition av ledarskap som utvecklar och utbildar. Men här finns en ännu viktigare ingrediens, gemenskap och glädje. Spelare som har roligt utvecklas, spelare som har roligt spelar också så länge som möjligt. Alla ska få chansen att uppleva glädjen med fotboll oavsett om man vill spela med sina kompisar, eller satsa på en karriär inom fotbollen.

I BP tar vi ansvar för alla individer. Vi har ett projekt vi kallar för Schyssta ledare/lirare som syftar till att påverka värderingar hos aktiva, ledare och föräldrar. Genom att coacha, inspirera, uppmuntra och berömma vill vi lära ut allt ifrån sportsligt uppträdande till hur man tar hand om en lagkompis eller umgås i grupp.

Bakgrund – Att rapportera missförhållanden
Vår storlek är också en utmaning när det gäller att få alla inom BP att följa det vi som förening står, och verkar för. Genom att rapportera missförhållanden ger du BP kännedom om eventuella problem i verksamheten och en möjlighet att lösa dessa. Att problem rapporteras ger BP en möjlighet att behålla en god miljö, där medlemmarna tar ansvar och kan känna sig trygga i att föreningen lever upp till sina värderingar.

Om du, som myndig medlem i BP eller målsman till medlem som är yngre än 18 år, upptäcker missförhållanden i samband med BPs aktiviteter specifikt eller i verksamheten generellt, uppmuntras till att rapportera detta till BP.

Omfattning
I huvudsak följande områden:
Mobbning och kränkningar
Rasism
Sexism

Exempel
Exempel på missförhållanden som bör rapporteras är:

  • Om du ser någon som blir, eller om du själv blir, mobbad, kränkt, diskriminerad eller trakasserad
  • En ledare/förälder/spelare/funktionär/anställd uppträder illa och följer inte föreningens mål om att alltid agera schysst
  • Säkerhetsrisker i samband med BPs aktiviteter
  • Andra missförhållanden

Vem kan rapportera och vem/vilka omfattas?
I första hand är tanken att myndig BP medlem, eller målsman till omyndig BP medlem, kan rapportera om missförhållanden. Dock kan även annan person rapportera om missförhållande i BPs verksamhet. Notera BPs olika styrdokument som ger vägledning (finns på hemsidan), bl a BP-mallen, Schyssta ledare/lirare och värdegrundsdokument. Dessa tillsammans reglerar vad som förväntas av olika intressenter i och kring BPs verksamhet. Anmälan/rapport bör i första hand gälla personer som är direkt involverade i BPs löpande verksamhet (t ex ledare och funktionärer) men även föräldrar till spelare samt personer som innehar anställning eller ledande ställning inom BP.

Vad bör vara med i en anmälan/rapport?
1. Information om vad det är som har hänt/pågår
2. Information om när och var det hände/sker
3. Beskrivning av vem eller vilka som var/är inblandade
4. Upplysningar om du tror att detta kan hända igen
5. Bifoga gärna bilder, sms
6. All annan information som du tror kan vara viktig

Vem rapporterar jag till – vem tar emot anmälan/rapport?
I första hand ska du rapportera om missförhållande till närmaste tränare/ledare, i andra hand till anställd på BPs Sportkontor. Om du av någon anledning inte kan eller inte känner dig bekväm med att rapportera till tränare/ledare/sportkontor (t ex om närstående person eller upplevd intressekonflikt), eller inte fått någon reaktion på tidigare gjorda anmälningar/rapporteringar, ska du i stället rapportera ditt ärende till kommittéordföranden i pojk-, flick- eller akademikommittén (se på hemsidan de olika kommittéer som finns i BP och vem som är kommittéordförande ).

I sista hand gör du din anmälan till klubbdirektör eller styrelseordförande. Notera att alla personer i BPs olika kommittéer och i BPs huvudstyrelse är förtroendevalda på ideell basis (utöver de personer som specifikt anges som anställda på hemsidan), dvs dessa personer är ej genom anställning eller på annat sätt i beroendeställning till BP.

Anmälan sker genom info@bpfotboll.se eller telefon. Kontaktinfo till relevant person finns alltid att få genom BPs Sportkontor.

Kan jag vara anonym?
Du kan självklart vara anonym i din anmälan/rapport, men det underlättar om du anger vem du är. Det går att använda en anonym mejladress, ringa anonymt, eller kontakta BP genom ombud, om du vill ge information om fallet men inte vill ange ditt namn.

Vad händer när jag rapporterat ett missförhållande?
Om du har valt att inte vara anonym får du alltid en bekräftelse på att ditt ärende har mottagits, antingen direkt bekräftelse genom telefonsamtalet, alternativt via mejl om du själv anmält genom mejl. När en anmälan/rapport har kommit in görs en första bedömning, som kartlägger vad som hänt och om en utredning behövs. Du får sedan en återkoppling, vanligtvis inom fem arbetsdagar, med information om ärendet läggs ner eller om ärendet kommer att utredas.

Får den/de som omfattas ta del av informationen i en anmälan/rapport?
I samband med att en utredning påbörjas ska den/de som omfattas av utredningen få information om detta. Om det på något sätt skulle äventyra utredningen, så kan informationen dröja tills det inte längre är en risk för att utredningen påverkas. Den/de som omfattas av utredningen informeras dock alltid innan uppgifterna används till åtgärder som rör honom eller henne.

Vad händer efter avslutad utredning?
Efter avslutad utredning inom BP meddelas berörda personer om utfallet, per telefon, mejl eller på annat lämpligt sätt.

Frågor
Har du frågor kring rapportering av missförhållanden kan du ställa dem till BPs Sportkontor i första hand, eller till andra kontaktpersoner enligt ovan i andra hand.