Utredning av ungdomsverksamheten genomförd

Utredning av ungdomsverksamheten genomförd

Share

Utredning av ungdomsverksamheten genomförd

Utredning av ungdomsverksamheten genomförd Styrelsen i IF Brommapojkarna beslutade på ett extra styrelsemöte den 10 maj 2022 att tillsätta en utredning av hur verksamheten inom ...

Utredning av ungdomsverksamheten genomförd

Styrelsen i IF Brommapojkarna beslutade på ett extra styrelsemöte den 10 maj 2022 att tillsätta en utredning av hur verksamheten inom ungdomsfotbollen följer BP:s värdegrund och de riktlinjer som antagits av styrelsen genom den s.k. BP-mallen.

Klubbdirektör Peter Kleve gavs uppdraget att tillsätta en arbetsgrupp för att genomföra utredningen. I arbetsgruppen ingick från BP Peter Kleve och Tor Dunér (styrelseledamot) samt Susanne Meckbach (doktor i idrottsvetenskap), Anne Forsell (konsult inom organisationsutveckling för flera idrottsförbund) och Dan Sundblad (f d rektor Solna Gymnasium) som inte har några ledar- eller förtroendeuppdrag inom BP. 

Arbetsgruppen har nu överlämnat sin rapport med slutsatser och rekommendationer till styrelsen.

Rapporten bygger på en enkät med ett stort antal frågor till tre olika grupper – spelare, föräldrar och ledare. Enkäten besvarades av 2 688 personer (1 021 spelare, 1 290 föräldrar och 377 ledare) vilket är en relativt hög svarsfrekvens och tillräcklig för att kunna dra slutsatser.

Rapporten konstaterar att efterlevnaden av BP:s värdegrund är god. 90 procent av spelarna anser att verksamheten följer värdegrunden. 20 procent av föräldrarna menar dock att föreningens arbete med att förankra värdegrunden är bristfällig. 

Undersökningen visar tydligt att kännedomen är mycket låg om BP-mallen, alltså föreningens regelverk för alla som är engagerade i BP:s ungdomsverksamhet – spelare, ledare och föräldrar. 60 procent av föräldrarna och 40 procent av ledarna var obekanta med BP-mallen. Trots det följer verksamheten i stort de riktlinjer som ges i BP-mallen. Men det finns också brister på ett flertal konkreta punkter. 10 procent av spelarna säger

att ledare ibland protesterar mot domare och motståndare.
att hen kan vara kallad till match, men ibland får spela mindre än halva matchen.
att någon i laget varit utsatt för oschysst behandling. 
att pojkar och flickor inte har samma förutsättningar att utvecklas i sin fotboll.

30 procent av föräldrarna säger att ledarna inte genomför utvecklingssamtal med alla spelare minst en gång per år, och 20 procent säger att alla lag inte genomför minst ett föräldramöte per år.

50 procent av ledarna säger att de inte deltar i föreningens interna utbildningar varje år, att de inte genomför utvecklingssamtal med alla spelare varje år och att de inte planerar träningar med hjälp av det digitala verktyget Supercoach.

Rapporten från arbetsgruppen rekommenderar starkt att BP vidtar omfattande åtgärder för att bättre förankra värdegrunden och BP-mallen i verksamheten samt också se till att spelare, föräldrar och ledare löpande ges utbildning och information om värdegrunden och de regler som styr fotbollsverksamhet i allmänhet och särskilt BP:s regelverk.

Styrelsen instämmer i denna rekommendation och kommer att vidta åtgärder för förbättringar på de punkter rapporten visat på tydliga brister. 

Styrelsen avser att återkommande genomföra denna enkät som ett led i ett kvalitetsarbete där föreningen strävar efter ständiga förbättringar. BP ämnar också kontakta annan jämförbar förening och höra om den kan genomföra samma enkät så att föreningarna kan jämföra sig med varandra och utbyta erfarenheter.

Styrelsens åtgärdsplan efter ungdomsutredningen 

Styrelsen har tagit fram en åtgärdsplan inom de två mest prioriterade områden som arbetsgruppens rapport tar upp:

– Värdegrundens förankringsprocess 

– BP-mallen och dess förankringsprocess

Värdegrundens förankringsprocess

Vi ska omgående ta fram en konkret och tydlig förankringsprocess av värdegrunden. Den processen, med minst tio punkter, ska årligen genomföras i hela föreningen. Det är punkter som säkerställer att samtliga aktiva spelare, ledare och föräldrar är insatta i och förstår BP:s värdegrund. För att tydligare kunna förankra och synliggöra värdegrunden i verksamheten, ska vi ta fram ledord för föreningens verksamhet. Dessa ledord skall synliggöras och genomsyra hela verksamheten från knatteskolan till seniorlagen. Arbetet med värdegrunden skall kvalitetssäkras genom att det regelbundet genomförs en enkätundersökning där kännedom, kunskap och efterlevnad av värdegrunden ska mätas och utvärderas.

BP-mallen och dess förankringsprocess

BP-mallen är idag en beskrivning av ungdomsverksamheten. Vi skall vidareutveckla BP-mallen till ett styrdokument som våra ledare kan jobba med i vardagen. BP-mallen ska innehålla tydliga riktlinjer som i detalj beskriver hur verksamheten ska bedrivas i varje åldersintervall och inom varje block. BP-mallen skall fungera som ett styrdokument i samarbetet mellan våra sportchefer och ledare. Genom att vidareutveckla BP-mallen till ett verktyg som används i vardagen av ledare och sportchefer så kommer samtliga klubbens ledare vara insatta i BP-mallen och förankringen i verksamheten höjs. Arbete med BP-mallen ska kvalitetssäkras genom att det återkommande ska genomförs en enkätundersökning där kännedom, kunskap och efterlevnad av BP-mallen ska mätas och utvärderas.

Referensklubb 

Vidare ämnar vi kontakta annan jämförbar förening för att genomföra liknande enkätundersökningar så att föreningarna kan jämföra sig med varandra och utbyta erfarenheter.

//Styrelsen IF Brommapojkarna