Ordförandebloggen #32 – BP visar vägen till jämställdhet

Ordförandebloggen #32 – BP visar vägen till jämställdhet

Share

Ordförandebloggen #32 – BP visar vägen till jämställdhet

BP har arbetat intensivt med jämställdhet de senaste två åren. I år är ett av våra prioriterade projekt ett strukturellt förändringsarbete för att bli än mer jämställda. För att ly ...

BP har arbetat intensivt med jämställdhet de senaste två åren. I år är ett av våra prioriterade projekt ett strukturellt förändringsarbete för att bli än mer jämställda. För att lyckas integrera jämställdhetsfrågorna i hela föreningen innebär det att vi behöver öka kunskapen hos alla spelare, ledare, medlemmar, familjer och övriga intressenter i och till BP. På kort sikt kommer jämställdhetsarbetet i föreningen att innebära en arbetsmiljö och föreningsanda som genomsyras av goda värderingar och likabehandling. På lång sikt hoppas vi att jämställdhet ska vara en självklar del av kulturen inom all fotboll.

Som Lisa Ek (f d elitspelare i fotboll, expertkommentator på TV, och verksam som instruktör i BP) uttryckte det i BPs arbete med Jämställdhetsrapporten:

”Känns som att hela min idrottskarriär blir tagen på allvar och bekräftad av det som ni gör och har gjort, förstå hur det känns för de som är aktiva idag.”

Bakgrund

Jämställdhet är en strategisk utvecklingsfråga för fotbollen i stort, där BP som Europas största fotbollsförening vill visa vägen. Jämställdhet definieras i projektet och i denna ordförandeblogg som jämlikhet mellan könen. I denna blogg kan du läsa om våra mål på kort och lång sikt, definitioner, beslut och konkreta exempel i arbetet, vår jämställdhetsrapport, våra samarbetspartners i projektet, och se en video. Denna satsning hade inte varit möjlig utan några av BPs större samarbetspartners, som stödjer, deltar i och i år har tillfört extra resurser (i tillägg till befintliga samarbetsavtal) som fullt ut finansierar jämställdhetsprojektet.

BP eftersträvar större effekter inom idrottsvärlden utifrån vårt ställningstagande

Som Europas största fotbollsförening, och Sveriges största flickfotbollsförening, vill BP vara en pionjär och ett föredöme. Det gäller för många områden i allmänhet, och för jämställdhet i synnerhet. Tillsammans med FairPay definierades en långsiktig målsättning för vårt jämställdhetsarbete. Vi vill att BP ska vara en förening där alla människor, oavsett kön, ska få samma möjligheter och förutsättningar att delta och utvecklas. Vi vill också att jämställdhet ska vara en del av hur vi närmar oss omgivande samhälle och partners. Detta för att bidra till en större förändring i jämställdhetsfrågor i Västerort och förhoppningsvis även inom fotbollen och idrotten i stort. Övriga aktörer inom idrottsvärlden kommer att se vad BP konkret gör, observera alla positiva effekter, och förhoppningsvis ta efter BP så mycket som möjligt.

Vad är jämställdhet i BP?

Jämställdhet kan definieras på många olika sätt och inom många olika områden. Jämställdhet, eller jämlikhet mellan könen, innebär en jämn fördelning av inflytande, villkor och makt mellan könen. Lite förenklat att flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i alla väsentliga avseenden. Den ansatsen gäller självklart för jämställdhetsarbetet även i BP. När är BP en helt jämställd förening? Vi ligger bättre till än många tror, ett hårt arbete pågår, men det finns också flera områden att fortsatt förbättra. Det enkla svaret är att BP är en helt jämställd förening, när vi av de flesta uppfattas vara en helt jämställd förening, både internt och externt.

Vad har gjorts mer konkret i jämställdhetsarbetet i BP?

Arbetet med att bli jämställda i BP har pågått under de senaste åren. Styrelsen fattade tidigare i år ett beslut om att intensifiera satsningen, genom att tillsammans med några av våra större samarbetspartners inleda ett strukturellt förändringsarbete för att bli än mer jämställda. När jämställdhetssatsningen inleddes våren 2017, fastslogs att BP inte var en jämställd förening. Däremot identifierades flera områden där BP kommit långt i jämförelse med de flesta andra föreningar. Ett antal konkreta förbättringsåtgärder identifierades, som också har genomförts under 2017 och 2018.

Några konkreta exempel på förbättringsåtgärder under de senaste två åren:

 • Nya strategiska mål i BP. Sex nya strategiska mål i BP fattades beslut om i början av 2017, bl a (i) Dam: ”Etablerade i Allsvenskan” (samma som Herr), och (ii) Akademi Flick: ”Nordens bästa akademi” (samma som Akademi Pojk).
 • Andelen kvinnor i styrelsen har ökat. Utifrån input till valberedningen 2016 inför 2017 utifrån behov och direktiv, att det bör bli fler kvinnor i BPs styrelse. Antalet kvinnor i BPs styrelse har ökat från en till fyra de senaste åren, andelen utgör idag 40 procent (4/10), vilket når upp till Riksidrottsförbundets (RF) mål om en 40/60 fördelning i styrelsen.
 • Antalet kvinnor i kommittéerna har ökat. Från några enstaka kvinnor i BPs kommittéer för några år sedan, till att uppgå till 12 kvinnor som är delaktiga i kommittéarbetet 2018 (inkl. styrelsen och BPs Sportkontor).
 • Andelen kvinnor på BPs Sportkontor har ökat. BPs Sportkontor har anställt fyra kvinnor, och har därmed gått från en till fem kvinnor på ett år. Bl a utifrån de rekryteringsguidelines som infördes inför 2017.
 • Befattningen Sportchef Dam har införts.  Beslut om ny organisation och bemanning med större resurser inför 2017. En ny roll infördes ,”Sportchef Dam”, som inkluderar att vara assisterande tränare i damlaget och även andra områden inom främst Akademi Flick. Innebar också att en särskild ansvarig tränare rekryterades till damlaget inför 2017.
 • Damlagets budget har ökat väsentligt. Föreningen har ökat damlagets budget med drygt 50% från 2016 till 2018 (samma serienivå). Beslut om att damlaget ska ha högst antagen budget i sin aktuella serie (div 1 Södra Svealand 2018).
 • Nya faciliteter och omklädningsrum för Dam på Grimsta. Damerna har i år flyttat hela sin verksamhet, dvs faciliteter och omklädningsrum på Grimsta, till hela undervåningen i klubbhuset på Grimsta. Detta efter en stor renovering och ”makeover” av dessa utrymmen.
 • Matcharrangemang Dam. Beslut om en förbättrad matchorganisation och matcharrangemang för damernas matcher, genom Damkommittén och Sportchef Dam m fl. Både fysiskt på Grimsta, men damlagets matcher livesänds också över internet via BPs hemsida fr o m 2018.
 • Förstärkt Damkommitté. Sportchef Dam och ansvarig tränare deltar i denna kommitté, som leds av Maria Kovács i styrelsen. I Damkommittén ingår också Sofia Lundgren och Lisa Ek, som tillsammans med Maria samtliga är före detta elit- och/eller landslagsspelare i fotboll.
 • Dammodeller för kläder har införts i Nikes BP sortiment. Kläder och annan utrustning för både kvinnliga ledare och spelare har efterfrågats, dvs specifika dammodeller. I år har detta införts tillsammans med Nike, se den gemensamma ”Profilguiden 2018” från BP, Nike och Stadium.
 • Matchtröjor – lika för Dam och Herr. Dam och Herr ska ha likadana matchtröjor, både hemma- och bortaställ. De senaste åren har seniorlagen haft likadana hemmaställ, men olika bortaställ. 2018 är även bortaställen lika.
 • Utrustning – lika för Dam och Herr. Under 2018 ett säkerställande av att Dam avseende utrustning och antal (utifrån behov) från Nike har motsvarande utrustning som Herr.
 • Gemensam årsavslutning för Dam och Herr. Detta är en stolt tradition som BP redan har etablerad sedan många år tillbaka, vilket vi tror gör oss unika jämfört med de flesta andra större fotbollsföreningar i Sverige.
 • Akademi Flick har etablerats. Ett stort arbete har gjorts i och med att BPs Akademi Flick etablerades ”på riktigt” 2016, för att ge flickorna i vår verksamhet precis samma möjligheter som pojkar.
 • Ansvarig för Akademi Flick och Ungdom Flick har anställts. En särskild och ny resurs tillsattes inför 2017, på heltid fr o m 2018, som ansvarig för Akademi Flick och Ungdom Flick.
 • En särskild Akademi Flick kommitté har införts. Inför 2017, med Salina Olsson (tidigare landslagsspelare och nu ungdomsledare i BP) i styrelsen som ansvarig, för att få rätt fokus på kort sikt. På längre sikt är tanken en gemensam Akademikommitté för Flick och Pojk.
 • Flickverksamheten är ett prioriterat tillväxtområde i föreningen. Fokus på att få in fler tjejer och kvinnor i BP, för att få dem att spela längre, samt inspirera fler kvinnor till att vilja bli ledare inom fotbollen. Till hela föreningen, men särskilt till hela Ungdom, bör mammor/kvinnor uppmuntras särskilt att söka roller vid all ledarrekrytering i BP.
 • Likabehandling i all kommunikation. Som en del av BPs kommunikationsplan, beslut om likabehandling i allt vårt agerande inom kommunikation inkl. utrymme, avsändarkonton, sociala medier mm.
 • ”Tjejfotboll Västerort” har etablerats. Som ett av alla delprojekt under det större CSR-projektet ”Mötesplats Västerort”. Detta är ett projekt i samarbete med Systrar runt hörnet, där målgruppen i första hand är tjejer i Västerort som tidigare aldrig varit med i en förening eller organiserad fotbollsverksamhet.
 • Säkerställande av jämställd fördelning av ekonomiska resurser och sponsorintäkter. I skrivande stund är vi inne i en process för att utveckla vår struktur inom budgetering och redovisning i hela föreningen. Denna process kommer att fortgå under kommande år (mer om detta arbete kommer i Jämställdhetsrapport del 2).
 • Alla processer kvalitetssäkras avseende jämställdhet. För att säkerställa att föreningens alla processer är jämställda avseende t ex material, träningstider, anställda och gemensamma resurser (mer om detta arbete kommer i Jämställdhetsrapport del 2).
 • Jämställdhetsstrateg börjar. Charlotte Ovefelt börjar i september på 50% som Jämställdhetsstrateg i BP (fullt finansierat av Stockholmsidrotten).

Fler konkreta exempel hittar du i appendix.

BPs Jämställdhetsrapport del 1

BPs Jämställdhetsrapport del 1 offentliggjordes precis innan sommaren, och är BPs första Jämställdhetsrapport. Syftet med denna rapport är att flytta fram positionerna i jämställdhetsarbetet. Vi vill visa att det går att uppnå förändring genom ett strategiskt arbete, och att jämställdhet är en viktig nyckel för att öka värden och kvalitet i vår förening – precis som inom hela fotbollen och samhället i stort. Där vi själva saknade goda exempel och förebilder att titta på i jämställdhetsarbetet hoppas vi nu kunna inspirera andra till att vilja gå samma väg. Rapporten omfattar hela BP och är granskad av Ethos International.

Stefan Bärlin, BPs Marknadschef:

”Män har fått decennier på sig att inte bara skapa fotbollen, utan också att skapa en marknad för den – på männens villkor. Och nu vill vi att kvinnor ska slå sig in på denna marknad. Vi måste skapa en ny struktur som också inkluderar damfotboll. Alla säger att marknaden styr. Men jag är inte säker på att vi har ställt rätt frågor till marknaden.”

BPs Jämställdhetsrapport del 1 innehåller bl a bakgrund, fakta om BP, förutsättningar för rapporten, intervjuer, omvärldsbevakning, globala mål för hållbar utveckling, jämställd sponsring för ökade värden, utmaningar, åtaganden och mål för BPs jämställdhetsarbete framåt.

För att läsa BPs Jämställdhetsrapport del 1, klicka här.

Tack till våra samarbetspartners

Utan våra samarbetspartners skulle inte detta arbete vara möjligt. Med målmedvetenhet och en stark gemensam drivkraft arbetar vi tillsammans för ett jämställt och hållbart samhälle. Ett stort tack till:

 • Bauhaus
 • Nike
 • Serneke
 • Stadium
 • Swedbank
 • Volkswagen
 • FairPay
 • Futebol dá Forca
 • Systrar runt hörnet

Vi hoppas att både ni och många fler partners vill vara med i BPs fortsatta och viktiga jämställdhetsarbete.

Tomas Antonelius, fd fotbollsspelare och ansvarig för Nike Europa fotbollsklubbar:

”BPs samhällsengagemang känns fantastiskt rätt ur många vinklar, framtiden kommer att visa att BPs satsning inom det här området är så mycket större än fotboll.”

Hösten 2018 lanserar vi Jämställdhetsrapport del 2

Syftet med nästa rapport är att synliggöra arbetet med att mäta och följa upp vår ekonomiska resursfördelning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Frågan om jämställd ekonomi och jämställd sponsring är stor och ganska komplicerad, men en viktig nyckel för att bidra till en jämställd utveckling av fotbollen.

Följ BPs strukturella förändringsarbete för att bli mer jämställda, och håll utkik efter Jämställdhetsrapporten del 2 när den kommer ut senare i höst.

Om vi i BP kan visa vägen för övriga fotbollsvärlden kommer det att få effekt inte bara för den ekonomiska jämställdheten i föreningen, och ökad makt och inflytande för de flickor och kvinnor som är representerade hos oss, utan det har även potential att få effekt långt utanför föreningen.

Vill du vara med när BP visar vägen till jämställdhet? Anmäl ditt intresse till Maria Nordin (maria@ifbp.se) om du vill vara med i något av BPs olika projekt inom jämställdhet.

För att se videon med Maja och Lucas från BPs 12-årslag, klicka här.

PS. Kommunikationsansvarige Peter Appelquist låter hälsa att BPs Jämställdhetsrapport del 1 redan har över 1.000 läsningar som har registrerats av den digitala versionen via hemsidan. Jag hoppas dock att det är betydligt fler läsningar efter denna ordförandeblogg. Se länken ovan. DS.

Fredrik Bergholm

Styrelseordförande

För tidigare ordförandebloggar, klicka här.

Appendix

Några fler exempel på beslut och konkreta förbättringsåtgärder under de senaste två åren i BPs strukturella förändringsarbete till jämställdhet:

 • Prioriterat satsningsområde. Styrelsen fattade beslut 2017 om att Jämställdhet ska vara ett prioriterat satsningsområde i föreningen.
 • Del i allt beslutsfattande. Jämställdhet ska integreras som en aspekt i alla beslut som fattas i föreningen (t ex av BPs Sportkontor, styrelse, kommittéer m fl).
 • Strukturellt förändringsprojekt. Beslut om att inleda ett strukturellt förändringsarbete kring jämställdhet 2018, ett större projekt som önskats och möjliggjorts av och tillsammans med några av BPs större samarbetspartners.
 • Allokering av sponsorpengar för att utveckla jämställdhetsarbetet. Se ovan under ”Tack till våra samarbetspartners”, där många av våra befintliga större samarbetspartners tidigt ville addera sponsorpengar, i tillägg till befintlig budget, specifikt för jämställdhet som ändamål.
 • Samarbeten har inletts och kompetens inhämtats. Flera samarbeten har inletts med olika aktörer med spetskompetens inom just jämställdhet, bl a FairPay (www.fairpay.nu), Futebol dá Forca (futeboldaforca.com) och Ethos International (www.ethosinternational.se). Relevant kompetens har både anställts och kontrakterats på uppdrag, med fokus på strukturfrågor, kompetens och kommunikation.
 • Utvärdering och certifiering. Ethos international har under året fått uppdraget att utvärdera och certifiera jämställdhetsarbetet i BP.
 • Motion om att serieseger i div 1 per automatik ger uppflyttning. BP har för avsikt att lämna in en motion till SvFFs representantskap i december 2018 om att seriesystemet bör förändras där seger i div 1 per automatik ger uppflyttning, och att kval ej ska behövas för serieseger (dvs en motion både av sportsliga skäl och av jämställdhetsskäl, jämför med seriesystemet inom seniorfotbollen Herr).

Även om vi har mycket arbete kvar att göra har vi arbetat målmedvetet under de senaste två åren, för att uppnå en nivå som gör att vi känner oss trygga i planen framåt och för det fortsatta arbetet. Ovanstående punkter utgör konkreta exempel på det.