Stadgar

För IF Brommapojkarna (nedan kallad BP), organisationsnummer 802004-2134. Bildad den 13 april 1942. Föreningen har sin hemort i Stockholms stad. Stadgarna reviderade senast 2021-03-11.

Kapitel 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Ändamål
Föreningens ändamål är att organisera fotbollsverksamt, som erbjuder gemenskap och personlig utveckling – fysiskt, mentalt och socialt. Verksamheten kan omfatta de idrotter som administreras av Svenska Fotbollförbundet.

Föreningen ska ge möjlighet för alla barn och ungdomar att träna och spela fotboll, samt bedriva elitförberedande utbildning av fotbollsspelare. Föreningens ska ha representationslag, som strävar efter att spela på högsta nationella elitnivå.

BP ska bidra till en jämställd fotbollsrörelse, genom att ge pojkar och flickor samma möjligheter att utvecklas. Det bör också speglas i sammansättning av förtroendevalda, ledare och anställda. Föreningen ska bedriva sin verksamhet på ett socialt ansvarstagande sätt.

§ 2 Tillhörighet
Föreningen är medlem i Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och därmed ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Genom medlemskapet i SvFF är föreningen också medlem i Stockholms Fotbollförbund (StFF). Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, föreskrifter, anvisningar och tävlingsreglementen.

§ 3 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

§ 5 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

§ 6 Övriga föreningsorgan
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmöte eller av extra årsmöte som har sammankallats för prövning av sådan fråga.

§ 7 Idrottsaktiebolag
Föreningen får bedriva den verksamhet som anges i §1, eller annan verksamhet, i bolagsform.

§ 8 Tvist/Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, idrottsaktiebolag, StFF, SvFF, eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i de fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SvFF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

§ 9 Stadgeändring
Endast ordinarie årsmöte får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster stöder beslutet.

§ 10 Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut av ordinarie årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar ska arkiveras. Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, ska skickas till SvFF.

Kapitel 2:  FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 1 Medlemskap
Alla som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får endast avslås om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen. Medlemskap i BP beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Genom beslut av årsmötet kan person på förslag av styrelsen utnämnas till hedersmedlem i föreningen.

§ 2 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

 • ska följa föreningens stadgar och de beslut som fattats och dokumenterats inom föreningen, samt följa de i 1 kap 2 § nämnda organisationernas stadgar, tävlingsregler och beslut.
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen
 • har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas av föreningen.
 • har yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt (från den dag personen fyllt 16 år) vid årsmöte.
 • har rätt till fortlöpande information om föreningens verksamhet via föreningens kommunikationskanaler.

§ 3 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den årliga medlemsavgift som beslutas av årsmötet. Ständig medlem betalar en engångsavgift som bestäms av årsmöte.

Av årsmöte utnämnd hedersmedlem är befriad från avgifter. Likaså de som kvalificerar sig som ständiga medlemmar genom ledargärning i 25 år eller spelare som uppnått 200 poäng, baserat på antal spelade matcher.

§ 4 Medlems deltagande i verksamhet
Medlem i BP har rätt att delta i föreningens fotbollsverksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för andra medlemmar. Föreningen har rätt att besluta om särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. Vid deltagande i tävling representerar medlemmen BP.

§ 5 Utträde
Medlem som vill lämna BP ska skriftligen anmäla detta till föreningen. Medlem anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat sin medlemsavgift under två påföljande år har därigenom begärt utträde ur föreningen.

§ 6 Uteslutning
Medlem i BP får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala medlemsavgift till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskapet ifrågasätts. Medlem ska ha minst 14 dagar på sig att yttra sig efter att medlemmen erhållit underrättelsen i skriftlig form. I beslut om uteslutning ska skälen redovisas och hur beslutet kan överklagas. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutna enligt reglerna i RF:s stadgar.

Kapitel 3: ÅRSMÖTE

§ 1 Tidpunkt och kallelse
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Inbjudan till ordinarie årsmöte ska kommuniceras till medlemmarna senast den 31 december. Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till samtliga medlemmar senast fyra veckor före mötet.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisionsberättelse, verksamhetsplan, budget, styrelsens förslag, inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag till ny styrelse och revisor ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet. I kallelsen anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 2 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Motion från medlem ska inlämnas senast fem veckor före årsmötet.

§ 3 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Rösträtt har samtliga medlemmar som senast på mötesdagen har fyllt 16 år, och som senast den 31 december föregående kalenderår betalat medlemsavgift, samt hedersmedlemmar och ständiga medlemmar. Rösträtt är personlig och får inte överlåtas till annan.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.

§ 4 Beslutsmässighet
Årsmötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 5 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte mötesordförande ska justera mötesprotokollet
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Verksamhetsplan samt budget för verksamhetsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och motioner från medlemma
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år
  b) minst halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år
  c) auktoriserad revisor jämte suppleant för en tid av ett år, samt förtroendevald revisor jämte suppleant för en tid av ett år
  d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska vara sammankallande
 13. Mötets avslutande

§ 6 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är den som före årsmötet är medlem i föreningen och har fyllt 18 år. Arbetstagare inom föreningen får inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor.

§ 7 Extra årsmöte
Styrelsen får vid behov kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar begär detta. Begäran om extra årsmöte ska lämnas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska sådant möte utlysas inom 14 dagar samt genomföras inom två månader från erhållen begäran. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte förslag till dagordning för extra årsmöte skickas till medlemmarna samt kommuniceras via föreningens kanaler senast sju dagar före mötet. Vid extra årsmöte ska endast de frågor behandlas som föranlett mötet. Om rösträtt på extra årsmöte gäller vad som anges i 3 kap § 3.

§ 8 Beslut och omröstning
Beslut fattas med acklamation (d v s med jarop) eller om så begärs med votering genom handuppräckning. Med undantag för de i 1 kap 8 § samt 1 kap 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom absolut majoritet. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem så begär skall omröstning dock ske slutet.

Personval sker med slutna sedlar, utom då antalet nominerade kandidater är detsamma som antalet platser som ska tillsättas. Vid omröstning som avser personval behöver en absolut majoritet av de avlagda rösterna (hälften av rösterna plus en) uppfyllas för att personen ska bli vald. Om valet inte kan avgöras med utgångspunkt från detta ska en andra omröstning genomföras, i vilken valet avgörs med relativ majoritet (flest erhållna röster). Om den andra omröstningen slutar med lika röstetal avgör lotten.

Vid omröstning som inte avser personval, avgör lotten vid lika röstetal.

§ 9 När börjar besluten gälla
Beslut fattade av årsmötet gäller från årsmötets avslutande om inte annat anges.

Kapitel 4: VALBEREDNING

1 § Sammansättning
Valberedningen ska bestå av sammankallande och två övriga ledamöter. Valberedningen ska sammanträda när sammankallande eller minst två ledamöter så bestämmer.

2 § Uppdrag

Valberedningen ska

 • verka för att relevant kompetens representeras i styrelsen
 • förbereda valen inför årsmötet
 • fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete
 • senast fyra månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandat går ut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod
 • informera medlemmarna om eventuella avsägelser
 • i god tid upplysa medlemmarna om att de kan komma in med förslag på kandidater
 • senast två veckor före ordinarie årsmöte meddela medlemmarna sina förslag

Valberedningen arbetar på uppdrag av årsmötet och får inte röja vad de i denna egenskap får kännedom om.

Kapitel 5: REVISION

§ 1 Revisorer och revision
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse.

Kapitel 6: STYRELSEN

§ 1 Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning. Styrelsen ska – inom ramen för gällande lagar, stadgar och regler – verka för BP:s långsiktiga utveckling.

§ 2 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande och minst sex dock högst åtta övriga ledamöter. Styrelsen tillsätter inom sig de övriga befattningar som styrelsen anser sig behöva för att organisera sitt arbete. Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot. Frågan om valbarhet till styrelsen beskrivs i 3 kap 6 §.

§ 3 Styrelsens uppdrag
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ.
Styrelsen ansvarar för att

 • se till att föreningen följer gällande stadgar, och andra bindande regler
 • göra en årlig översyn av BP-mallen och vid behov revidera den
 • verkställa och följa upp av årsmötet fattade beslut
 • övergripande planera verksamheten och strategiskt utveckla föreningen
 • tillsätta samt entlediga klubbdirektör, inkluderat upprätta arbetsordning
 • ansvara för och säkerställa förvaltning av föreningens medel
 • säkerställa att fotbollsverksamheten utvecklas och förvaltas i enlighet med föreningens ändamål 1 kap 1 §
 • företräda alla medlemmar
 • säkerställa att medlemmarna löpande får information om föreningens verksamhet och styrelsens beslut
 • tillställa revisorerna räkenskaper, enligt 5 kap 1 §.
 • förbereda årsmötet.

Styrelsen kan delegera ansvar i enlighet med 1 kap 5 §.

§ 4 Kallelse och beslut
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst två styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske via ombud.

Ordförande får efter dialog med styrelsen besluta att ärende kan avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam).

Vid sammanträde ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordförande och utsedd sekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

§ 5 Arbetsfördelning
Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifter genom en särskilt upprättad arbetsordning som årligen ska revideras.