Ordförandebloggen #17: BPs nya strategiska mål

Ordförandebloggen #17: BPs nya strategiska mål

Share

Ordförandebloggen #17: BPs nya strategiska mål

Övergripande strategiska mål Jag lovade för ett år sedan att återkomma med strategiska mål och långsiktiga sportsliga ambitioner, när många av våra stora projekt börjar komma på ...

Övergripande strategiska mål

Jag lovade för ett år sedan att återkomma med strategiska mål och långsiktiga sportsliga ambitioner, när många av våra stora projekt börjar komma på plats. Vi är där nu. Styrelsen har därför, inom ramen för strategiplanen ”BP 2.0 – 2020”, fattat beslut om följande sex strategiska mål för BP:

• Ungdom (Pojk & Flick): Europas största och Sveriges bästa fotbollsförening
• Akademin (Pojk & Flick): Nordens bästa akademi
• Dam: Etablerade i Allsvenskan
• Herr: Etablerade i Allsvenskan
• Mötesplats Västerort (Grimsta): Sveriges bästa och mest välbesökta fotbollsanläggning
• Ekonomi: Ekonomi i balans

De strategiska målen ska ses i ett sammanhang, där inget enskilt mål är överordnat något annat, dvs alla mål är lika viktiga, men en grundrestriktion är hela tiden en ekonomi i balans. Flera av målen är mätbara med jämförbarhet till andra klubbar. Några av målen är mer subjektiva när mätdata saknas, och blir därmed en fråga om definitioner och uppfattningar. Oavsett om det handlar om siffror eller uppfattningar, ska alla i och runt BP verka för att de strategiska målen uppnås, och alla intressenter utanför BP ska uppfatta BP i linje med de strategiska målen över tid.

Nuläge, process och strategiska teman

Vi är inne i en process, där de strategiska målen är satta utifrån nuläget och BPs unika position, som har utvecklats under 75 års historik, samt utifrån de strategiska teman som fastställdes av styrelsen 2015 (beskrivs nedan). Tidshorisonten ”2020” i strategiplanen, är ett uttryck för just en process och en strategiplan, där olika målsättningar utgår ifrån lite olika startpunkter, där devisen ”ju snabbare desto bättre” alltid gäller. Återigen, hela tiden med restriktionen en ekonomi i balans. Notera att målen är långsiktiga och strategiska, dvs ej uppnåbara under 2017, utan i de flesta fall först på ett par års sikt. Utifrån nuläget är de strategiska målen ambitiösa. BP som förening förtjänar ambitiösa mål, och förutsättningarna för måluppfyllelse över tid är goda. De övergripande strategiska målen beskrivs mer i detalj i appendix. I tillägg till de övergripande strategiska målen, har varje verksamhetsområde i BP sina egna detaljerade målsättningar, vilka ej redogörs för i denna ordförandeblogg.

För ganska precis två år sedan, som då nybliven styrelseordförande i BP, infördes begreppet ”BP 2.0 – 2020”, dvs det övergripande projektnamnet för den nya strategiplanen, som handlar om att föreningen skall få rätt förutsättningar för fortsatt utveckling och för att kunna ta ”nästa steg”. Som en del av denna plan fastställdes sex strategiska teman (prioriterade utvecklingsområden):

• Dam & Flick
• BP Nätverket
• BP Alumni
• Mötesplats Västerort (Grimsta)
• BP i Samhället
• Digitalisering

När vi nu har kommit en bit i utvecklingsarbetet med dessa strategiska teman, och fått många stora projekt i mål, har vi också kommit fram till när det är rätt timing att fastställa föreningens strategiska mål. Det blir också naturligt att nu fastställa nya strategiska mål för BP, med både 75-års jubileum och invigning av den nya huvudläktaren som två viktiga milstolpar 2017!

Sammantaget har den strategiska processen innehållit följande steg:

• ”BP 1.0” = hela BPs 75-åriga historik
• Strategisk nulägesanalys (2015)
• Strategiplanen ”BP 2.0 – 2020” fastställs (2015)
• Sex strategiska teman (prioriterade utvecklingsområden) fastställs (2015)
• Stora utvecklingsprojekt genomförs (2015 & 2016)
• Nya strategiska mål fastställs (2017)

Nu återstår fler nya projekt, och framförallt arbetet med och mot att uppnå de strategiska målen!

Ett stort tack till alla ledare, kansliet, kommittéer och styrelse m fl för att vi tillsammans har kunnat få ovanstående på plats. Det är onekligen en hel del som har kommit på plats. En del återstår. I tillägg till ovanstående projekt, kraftsamlar styrelsen och de olika kommittéerna för beslut om vilka nya projekt som ska prioriteras under 2017.

Jag vill passa på att informera om, och uppmana till, framförallt alla våra lagledare, att man kan boka klubbhuset på Grimsta för allehanda aktiviteter, t ex för olika aktiviteter med laget, föräldra- och informationsmöten, föreläsningar mm. Telenor har också hjälpt oss med att det nu finns en hörna med PS 4 där man kan köra FIFA turneringar! Ytterligare ett exempel på hur ”Mötesplats Västerort (Grimsta)” växer fram. Kontakta kansliet om laget är intresserat.

Styrelsens ambition och förhoppning är att hela föreningen verkar för att vi ska uppnå våra långsiktiga mål. Att vi får med oss hela BP-familjen, både den dåtida, samtida och framtida. Ju förr desto bättre. Kan inte låta bli att göra reflektionen att det ser oerhört spännande ut, både i vårt damlag och herrlag inför seriestarterna i april. Det gäller förresten alla delar av vår enorma verksamhet…

Vidare, notera och boka redan nu in datumet lördagen den 8:e april. Då invigs den nya arenan (huvudläktaren) och vi firar samtidigt att BP fyller 75 år (egentligen födelsedag den 13:e april). Denna dag har Dam premiärmatch hemma mot Forsby kl. 12.00, och Herr har premiärmatch hemma samma dag mot Örgryte i Superettan kl. 16.00!

PS. En helt annan sak, utifrån ett av våra strategiska teman ”digitalisering”. Som styrelseordförande har jag utsatts för påtryckningar att bli mer aktiv på sociala medier. För att berätta mer om BPs verksamhet, styrelsens tankar och planer etc. Lite utav ett ”BP inside”. Utifrån verksamhetens enorma storlek kommer det att bli ”envägskommunikation”, med något inslag eller någon kommentar i veckan, utifrån väldigt många olika BP perspektiv. Ni hittar mig på:

Twitter: @BergholmFredrik
Instagram: fredrik.bergholm
Facebook: Fredrik Mikael Bergholm

Styrelsen
Fredrik Bergholm
Styrelseordförande

För tidigare ordförandebloggar, klicka på kategorin Ordförandebloggen.