Mall för disciplinärenden

Bakgrund och syfte

Syftet med ”Mall för disciplinärenden” är att den ska ge vägledning vid just disciplinfrågor som kommer till föreningens kännedom. Mallen omfattar gradering, i vilka forum diskussion/beslut sker, utifrån vilka kärnvärderingar, principiella påföljder mm. Disciplinfrågor kan bli aktuella för spelare, ledare, anställda, föräldrar, publik och övriga intressenter i BP (dvs ej enbart medlemmar).

Som huvudregel blir disciplinfrågor aktuella om incidenter sker inom ramen för BPs verksamhet. I undantagsfall kan disciplinfrågor bli aktuella om incidenter sker utanför BPs verksamhet (”civilt”), om incident direkt påverkar BPs verksamhet eller bedöms kunna skada BP allvarligt som förening (t ex BPs varumärke). Utifrån BPs kärnvärderingar är nolltolerans utgångspunkt å ena sidan, å andra sidan har föreningen att balansera nolltolerans med fostrans-/utvecklings- och utbildningsaspekter. Mall för disciplinärenden tar utgångspunkt från tre centrala styrdokument i föreningen: (i) BP-mallen, (ii) BPs värdegrundsdokument (BPs varumärke), (iii) Schyssta Lirare/Schyssta Ledare/Trygg Idrott (samarbete).

Notera att få saker regleras i detalj i denna mall. Varje enskilt ärende ska tillämpas vid en samlad bedömning, baserat på korrekt bakgrundsinformation (föreningens egen eventuella utredning), i rätt forum, utifrån tydliga kärnvärden, principer och påföljder. Olika ärenden hanteras utifrån ”stoppljusprincipen” (se nedan). Notera att denna mall tar sikte på eventuella disciplinfrågor som ligger utöver vad som förväntas hanteras inom respektive lag och/eller med stöd av kansliet, dvs ärenden som riskerar att påverka BP som förening, dess verksamhet och varumärke. Även om en samlad bedömning tillämpas i varje enskilt fall, ska föreningens långsiktiga intressen alltid sättas först, dvs före eventuella kortsiktiga intressen (sportsliga, ekonomiska mm) samt före individens intressen.

Grundprincipen är att alla individer ska behandlas lika, men utifrån verksamhetens art med fokus på ungdomsfotboll, ska högre krav ställas vid bedömning på individer med ansvar o/e förtroendeställning, dvs på individer som förväntas vara särskilt goda föredömen i föreningen (ledare, spelare i representationslagen, anställda, styrelse, kommittémedlemmar etc). Vid disciplinfrågor för spelare (och i vissa fall ledare) ska ålder beaktas.

Stoppljusprincipen

Gröna ärenden
Ärende: Fall som är att betrakta som lindrigt, och som är förstagångsärende för aktuell person(er). Ärende som ej har kunnat lösas direkt inom respektive lag.

Exempel: En BP-ledare har uppträtt olämpligt i samband med träning eller match (högljutt klagat på domare, negativt språkbruk etc.).

Forum: Ansvarig kommitté.

Påföljd: (i) information och instruktion om vad som gäller, med utgångspunkt i BPs tre styrdokument (se ovan), (ii) muntlig varning.

Gult kort
Ärende: Kan gälla ”gröna ärenden” som upprepas under längre tid, dvs återkommande och utan förbättring. I huvudsak dock snarare förstagångsfall som är att betrakta som allvarliga.

Exempel: Allvarliga förstagångsincidenter, relativt vad som förväntas utifrån BPs olika styrdokument, t ex bråk vid träning eller match.

Forum: Ansvarig kommitté. Styrelsen i BP ska informeras om samtliga ”gula ärenden” av respektive kommitté. Är ärendet att betrakta som riktigt allvarligt, ska ärendet behandlas av BPs styrelse.

Påföljd: (i) tydlig varning (”gult kort”) och information om att en andra och därmed sista chans erhålls, (ii) information om att nästa allvarliga incident leder till utvisning/uteslutning ur föreningen, (iii) ev andra lämpliga påföljder beroende på ärende, t ex tidsbegränsad avstängning, göra olika insatser för BP, tillsättande av mentor/övervakare i BP, delta i sådan aktivitet som BP anvisar (t ex utbildning, vård mm).

Rött kort
Ärende: Kan gälla vid upprepat ”gult kort” (se ovan) av individ som fått en andra chans, trots tydlig information om vad som gäller i BP inklusive påföljder. I huvudsak dock förstagångsfall som är att betrakta som mycket allvarliga (dvs ”rött kort” direkt), dvs som riskerar att skada föreningen eller individ(er) mycket allvarligt. Vad gäller föreningen t ex anseendemässigt eller ekonomiskt.

Exempel: Omfattar all form av kriminell verksamhet, och sådana mycket allvarliga incidenter såsom slagsmål, mobbning, kränkningar, sexism, rasism mm som samhället i stort tar starkt avstånd ifrån. Om oklart vid gradering av det enskilda fallet, är det i slutändan alltid föreningens styrelse som avgör gradering.

Forum: BPs styrelse.

Påföljd: (i) direkt utvisning/uteslutning ur föreningen. Vid ”rött kort” krävs extraordinära omständigheter om BPs styrelse ska komma fram till annan påföljd än direkt utvisning/uteslutning ur föreningen. Om sakläget är oklart kan påföljden bli avstängning tills vidare (dvs under fortsatt utredning).

Övrigt
I tillägg till ovan, ska BP som förening ta sitt sociala ansvar för individer som fått påföljd i disciplinärende, utifrån vad som kan betraktas som lämpligt/rimligt. Detta gäller stöttning utifrån vad samhället kan erbjuda, inkluderande olika vård-, utbildnings- och samhällsinsatser.

Vad gäller eventuella incidenter med sponsorer, t ex anseendefrågor eller ekonomiska frågor, hanteras varje enskilt fall i första hand i Marknadskommittén (mindre frågor), i andra hand av BPs styrelse (större frågor).

Om BP får information och/eller kännedom om incident som skulle kunna vara ett disciplinärende, har föreningen undersökningsplikt i att så långt som möjligt och utifrån vad som är rimligt, ta reda på de faktiska omständigheterna i varje enskilt ärende.

Disciplinärenden kan anmälas anonymt till e-post: dialog@bpfotboll.se